โอทอป 5 ดาวประจำปี 2550

ร้านของไทไทย ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลโอทอป 5 ดาวประจำปี 2550 จากผลิตภัณฑ์โคมไฟ
จักสาน ที่ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ทั้งอัน นำมาขึ้นรูป ขึ้นโครง สานตกแต่งลวดลายด้วยเทคนิคภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านดงบัง
โดยเฉพาะ ทำให้ได้รับรางวัลโอทอป 5 ดาวในปี 2550 ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง ซึ่งถือเป็นเกียรติแก่ร้านของไทยไท
ที่เป็นร้านต้นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นอย่างมาก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ มผช. เป็นมาตรฐานที่รองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือระดับพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง และแสดงเครื่องหมายการรับรอง เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมุ่งให้ความสำคัญของการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาพัฒนา และสร้างมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ มีการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ สร้างงาน
สร้างรายได้       

สำหรับร้านของไทยไทซึ่งเป็นขายสินค้าโอทอป ได้รับ มผช. เมื่อปี 2549 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
เพื่อการันตีว่าสินค้าทุกชิ้นที่ผลิตขึ้นโดยชุมชนห้วยขมิ้นเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจาก สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นที่เรียบร้อย และสามารถพัฒนาต่อยอดกลายเป็นสินค้าที่ส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วย